CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MH VIỆT NAM

Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MH VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

STT Họ và tên Ngày tháng/ năm sinh Giới tính Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn Năng lực Ngoại Ngữ Nhiệm vụ được giao
I Ban Giám đốc
1 Đào Quang Minh 20/08/1983 Nam Giám đốc Thạc sỹ quản trị kinh doanh Tiếng Nhật Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty và thị trường ngoài nước
II Phòng Hành chính nhân sự
2 Nguyễn Thị Phương Dung 03/12/1991 Nữ Phụ trách Hành chính Nhân sự Cử nhân kinh tế Tiếng Anh Phụ trách chung công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự của Công ty
III Phòng Kế toán
3 Mai Thị Chung 31/08/1984 Nữ Trưởng phòng – phụ trách kế toán Cử nhân kế toán Tiếng Anh Kiểm soát chứng từ thanh quyết toán, thu và quản lý quỹ theo pháp luật.
IV Phòng khai thác thị trường ngoài nước
4 Nguyễn Mai Quyên 17/06/1992 Nữ Trưởng phòng khai thác thị trường ngoài nước Cử nhân ngôn ngữ Nhật Cử nhân ngôn ngữ Nhật Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, tìm kiếm đối tác nước ngoài theo yêu cầu. Quản lý và giám sát các hoạt động phát triển thị trường.
5 Lê Thị Ngân 28/05/1991 Nữ Nhân viên Cử nhân ngôn ngữ Nhật Cử nhân ngôn ngữ Nhật Hỗ trợ trưởng phòng quản lý các công việc của phòng
V Phòng Tuyển dụng lao động
6 Lê Đức Duy 16/07/1987 Nam Trưởng phòng Tuyển dụng lao động Cử nhân bách khoa Tiếng Anh Phụ trách tuyển chọn lao động trong nước
VI Phòng hỗ trợ lao động về nước
7 Nguyễn Thị Linh 03/04/1989 Nữ Trưởng phòng hỗ trợ lao động về nước Thại sĩ Quản trị nhân lực – ĐH Kinh tế quốc dân Tiếng Anh Phụ trách chung, quản lý các công việc liên quan đến tuyển sinh, quản lý lao động; giải quyết tranh chấp
VII Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng
8 Nguyễn Thị Hoa 20/05/1988 Nữ Giám đốc Trung tâm Đại học Tiếng Nhật N2,chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Điều hành trực tiếp Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng học viên, phân công nhiệm vụ cho giáo viên.
9 Nguyễn Thị Hường 02/04/1990 Nữ Giáo viên Tiếng Nhật Chứng chỉ N3 Giảng dạy Tiếng Nhật, văn hóa, giáo dục truyền thống, tập quán, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
10 Nguyễn Thị Thu Hường 26/08/1989 Nữ Giáo viên Tiếng Nhật N3 Giảng dạy Tiếng Nhật, văn hóa, giáo dục truyền thống, tập quán, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
11 Nguyễn Hồng Phi 20/03/1991 Nam Quản lý học viên Tu nghiệp sinh N3 Quản lý học viên, Kiểm soát chất lượng học tập kỷ luật của học viên